Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Στο Βατοπέδι σήμερα  την ……/……./ 2016  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α)   ΑΛΑΜΠΑΤΖΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία  HAPPY DAYS Α.Ε.                                       καλούμενος του λοιπού χάριν συντομίας «ΠΑΡΟΧΟΣ»,

και β)…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……                                                                                                                         καλούμενος του λοιπού χάριν συντομίας «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ», με την ιδιότητα που παρίστανται και ενεργούν εν προκειμένω στα πλαίσια του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δηλώνουν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Ά ρ θ ρ ο  1ο

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρεί νόμιμα στην Ελλάδα την  επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων με την επωνυμία HAPPY DAYS A.E. κείμενη στο Νομό Χαλκιδικής,               περιοχή  Παραλία Βατοπεδίου σύμφωνα με την  Υ.Α. με αριθμό  Φ.200/Γ2β/οικ.6249 (ΦΕΚ 94/Β/87) και την Υ.Α. με αριθμό οικ.1277/89 (ΦΕΚ 199/Β/1989) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο  ΠΑΡΟΧΟΣ δηλώνει ότι συμμετέχει νομίμως στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016 του ΟΑΕΔ και  έχει αποδεχτεί όλους τους όρους της υπ’αριθμ.  2/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αυτό.

Ά ρ θ ρ ο  2ο

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» υποχρεούται να διαθέσει στο/στα  ωφελούμενο/α μέλος/η  του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (τέκνο)  υπηρεσίες διαμονής στην ως άνω κατασκηνωτική επιχείρηση διάρκειας έως δεκαπέντε (15) συνεχόμενων ημερών κατά ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης και ο  «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» υποχρεούται να ανταλλάξει τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμονής με την/τις  Επιταγή/ές  Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις,  η/οι οποία/ες ενεργοποιείται/ούνται  με την υπογραφή της παρούσης.

Ά ρ θ ρ ο  3ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ –ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

  1. Τα ωφελούμενα μέλη του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ είναι :

α) ………………………………………………………………………………………………………………

β)……………………………………………………………………………………………………………….

γ) ……………………………………………………………………………………………………………….

  1. Τα ωφελούμενα μέλη του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ θα παραμείνουν στην κατασκήνωση για το χρονικό διάστημα

α) …………………………………………………………………………..……από …/…/ έως …/…/2016

β)………………………………………………………………………….……  από …/…/ έως …/…/2016

γ) …………………………………………………………………….………… από …/…/ έως …/…/2016

αντιστοίχως .

  1. Ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr):  επιβεβαιώνει ότι τα ωφελούμενα τέκνα είναι κάτοχοι της Επιταγής, ελέγχοντας παράλληλα τα στοιχεία ταυτότητάς τους από τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που του επιδεικνύονται,

 εκτυπώνει, συμπληρώνει και συνυπογράφει με τον δικαιούχο γονέα προτυποποιημένη σύμβαση σε τρία (3) αντίγραφα (ένα για τον δικαιούχο, ένα για τον πάροχο και ένα για τον ΟΑΕΔ), στην οποία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων ο ακριβής αριθμός ημερών διαμονής των ωφελουμένων στην κατασκήνωση,

 ενημερώνει βάσει της σύμβασης το σύστημα για τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των ωφελουμένων τέκνων και υποβάλλει ηλεκτρονικά σαρωμένα αντίγραφα της σύμβασης και των εγγράφων ταυτοπροσωπίας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αφίξεως στην κατασκήνωση και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του παιδιού από αυτήν.

Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις».         Η Eπιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» μετά την ενεργοποίησή της με την υπογραφή της παρούσας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου, και, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά από τον ωφελούμενο, ακόμα και αν με τη σύμβαση δεν εξαντλείται ο μέγιστος αριθμός ημερών διαμονής.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΡΟΩΡΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΥΣΙΑ

Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της παρούσας, ο ωφελούμενος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από την κατασκήνωση πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία ή να διακόψει για οποιοδήποτε λόγο τη διαμονή του σε αυτήν έως δύο (2) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο : ο δικαιούχος γονέας καταθέτει στον πάροχο και σε οποιοδήποτε ΚΠΑ2 την ημέρα της αναχώρησης/προσωρινής απουσίας  ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από αυτήν – Υπεύθυνη Δήλωση με την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης/προσωρινής απουσίας του ωφελουμένου. Ενημέρωση της υπηρεσίας μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δικαιολογείται μόνο για σπουδαίο λόγο (π.χ. ασθένεια). Το ΚΠΑ2 στο οποίο έχει κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία αρμοδιότητας των κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων του παρόχου.

ο  πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ ενημερώνει κατά την αναχώρηση του ωφελούμενου για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης/προσωρινής απουσίας  του ωφελουμένου, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου για τη διαμονή του τέκνου του σε παιδική κατασκήνωση, καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση.

Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής και γενικά τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της υποχρεωτικής υποδομής και στελέχωσης των παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων – Εξοχών και τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται κατά περίπτωση:

α)      στα 30,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και

β)      στα 52,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου για το έτος 2016 με νεότερη Υπουργική Απόφαση θα συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή στο αναφερόμενο στην παρούσα ύψος τροφείου.

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει επιδότηση ίση με τις πραγματικές ημέρες διαμονής του ωφελούμενου τέκνου του δικαιούχου στην κατασκήνωση, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναφθείσα μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση ή από Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου σε περίπτωση αναχώρησης προγενέστερης της συμφωνηθείσας με τη σύμβαση.

Με την καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Οργανισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για τον ΟΑΕΔ.

Ά ρ θ ρ ο  6ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α. Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει όλους τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, κατά την έναρξη δε του κατασκηνωτικού προγράμματος οφείλει να διαθέτει την άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης έτους 2016.

  1. Οι υποχρεώσεις των παρόχων διέπονται από το Κανονιστικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων και τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
  2. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους γονείς κατά την κράτηση θέσεων για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της κατασκήνωσης που συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο τροφείο.
  3. Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν στον χώρο της κατασκήνωσης φάκελο, στον οποίο θα υπάρχουν τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν με την αίτηση και όλα τα πρωτότυπα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Β. Ο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει όλους τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ δεσμεύεται ότι τα ως άνω ωφελούμενα τέκνα του δεν επιδοτούνται για συμμετοχή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2016.

Tα ωφελούμενα παιδιά των δικαιούχων δύνανται να συμμετέχουν ∆ΩΡΕΑΝ σε κάθε είδους δραστηριότητα ή πρόγραμμα που νομίμως πραγματοποιείται στις κατασκηνώσεις (ψυχαγωγικό, επιμορφωτικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό κ.ο.κ.), άνευ υποχρέωσης καταβολής τιμήματος προς τον ΠΑΡΟΧΟ.

Ά ρ θ ρ ο  7ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Σε περίπτωση που από έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από δικαιούχο, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, μπορεί να αποφασίσει την διακοπή της επιδότησης ή τον αποκλεισμό του δικαιούχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως τρία (3) χρόνια.

  1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από πάροχο, το ΔΣ του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, μπορεί να αποφασίσει την διακοπή της επιδότησης ή τον αποκλεισμό του παρόχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως πέντε (5) χρόνια.

 

Ά ρ θ ρ ο  8ο

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση της Δημόσιας Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016 του Ο.Α.Ε.Δ., καθ’ όλα αυτής τα σημεία, είτε γίνεται μνεία αυτών ή όχι στο παρόν συμφωνητικό και τα αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν  σε 3 αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ